Adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozat

Webter - Media Kft.


Adatvédelmi és adatkezelési nyilatkozat

1. BevezetésA Webter-Media Korlátolt Felelősségű Társaság (Webter-Media Kft., cím:1091 Budapest, Üllői u. 187., a továbbiakban

szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és

a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges

változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk

alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk (office@webter.hu), és kollégánk megválaszolja kérdését.

A szolgáltató elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei

információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz

minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Szolgáltató az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával,

mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel

kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok

védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
1995. évi CXIX. törvény

- a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
2000. évi C. törvény

- a számvitelről (Számv. tv.);
2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
2008. évi XLVIII. törvény

- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
2011. évi CXII. törvény

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)2. Definíciók


2.0. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható

természetes személy;2.0. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy - közvetlenül vagy

közvetve - azonosítható természetes személy;

2.1. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy

vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint

az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi

e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;2.0. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján

azonosított, vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

2.2. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul,

és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre

kiterjedő - kezeléséhez2.0. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy - közvetlenül

vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

2.3.tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés

megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

2.4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy

amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket

meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége,

így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása,

nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok

további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint

a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

2.6. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

2.7. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

2.8. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.9. adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának,

megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

2.10. adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.11. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek

végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

2.12. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy

amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

2.13. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely,

vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;3. Alapelvek a Szolgáltató adatkezelése során


Személyes adat akkor kezelhető, ha 
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása

alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli

(a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása

szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt

céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet.

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére

alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló

beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet - egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden

tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult

személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki

kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
a) felvételük és kezelésük tisztességes és

törvényes;
b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a

tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett

ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve

teljesülnek.4. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama


A Szolgáltató tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott

adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük

közönségünket.

Felhívjuk a Szolgáltató részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az

adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
4.1. A webter.hu honlap regisztrálóinak adatai. 


Az adatkezelés célja: webter.hu portálon keresztül a szolgáltató által működtetett szolgáltatások igénybe vételéhez

szükséges felhasználói adatok beszerzése, azok felhasználása, az érintett számára a szolgáltatásokhoz való hozzáférés

biztosításához, illetve a különféle szolgáltatások díjainak számlázásához és az érintettel való kapcsolattartáshoz.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: a regisztráció dátuma és időpontja, a regisztráló neve, e-mail címe, telefonszáma, címe,

domain regisztráció esetén személyi igazolvány száma.

Az adatkezelés időtartama: az adatköző kérésére való törlésig

Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását

(Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics/.4.2. A Szolgáltató hírlevele


Az adatkezelés célja: a felhasználó tájékoztatása, kapcsolattartás a szolgáltatások igénybe vétele során szükséges

mértékig. Esetenként gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás

aktuális információkról.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről

és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, e-mail cím, dátum, időpont.

Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig.

A hírlevelek továbbításának megtiltását és a személyes adatok törlését vagy módosítását a kiküldött hírlevélben található

linkre kattintva, valamint a Szolgálató elérhetőségein írásban jelzett törlési kérésig tároljuk.

4.3. A szolgáltatás ügyfél-levelezései


Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, az office@webter.hu e-mail címen kapcsolatba

léphet a szolgáltatóval.

A Szolgáltató a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával

együtt kezeli, azt az ügy lezárultával törli.5. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága


A Szolgáltató számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a telephelyén, valamint a szervereit tároló és

kiszolgáló szolgáltatók telephelyein működtetett szervereken találhatók meg.

A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy

választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:


a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);


b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);


c) változatlansága igazolható (adatintegritás);


d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről,

amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi


a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki

erre jogosult;


b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;


c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon

férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Szolgáltató és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás,

kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a

szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi

eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.)

függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés

vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek.6. Az adatkezelő adatai, elérhetősége


Név: Webter - Media Kft.


Székhely: 1091 Budapest Üllői u.187.


Adószám: 
24099585-2-43

E-mail: office@webter.hu
7. Jogorvoslati lehetőségek


Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését,

illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését.

Az érintett kérelmére a Szolgáltató, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott

feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről,

címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják

vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban

30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő

a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

Egyéb esetekben a Szolgáltató költségtérítést állapít meg.

A Szolgáltató. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt,

vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.


Budapest, 2018. március 1.